Brown's Traditional Taekwondo

nitrogenous meaning in tamil

nitrogenous meaning in tamil

நைட்ரஜன் சுழற்சி Naiṭrajaṉ cuḻaṟci. Alchemists knew nitric acid as aqua fortis (strong water), as well as other nitrogen compounds such as ammonium salts and nitrate salts. and oxygen to form nitrates and other compounds. swine flu translation in English-Tamil dictionary. 50 சதவீதம் அதிகம் உள்ளதாக கொன்ஸாலஸ் குறிப்பிடுகிறார். விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப். Here's how you say it. Nitrogenous definition: containing nitrogen or a nitrogen compound | Meaning, pronunciation, translations and examples Purge definition Transitive verb. Ninety-nine percent of our atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம். To cleanse, clear, or purify by separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or superfluous. is the perfect diluent of oxygen, yet it plays more than a passive role in, , ஆக்ஸிஜனின் செறிவைத் துல்லியமாக தளர்த்தும் பொருளாக இருக்கிறது, இருந்தாலும், உயிர்காப்பதில் அது மந்தமான ஒரு பங்கைக் காட்டிலும். Definition of fluxing lime in the Definitions.net dictionary. (countable) A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78 percent of the atmosphere by volume; a constituent of all living tissues. , அல்லது கார்போஷைட்ரேட்டுகளோடு கலக்கவேண்டும். English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. What does nitrogenous mean? How to say nitrogen in English? ... See Also in Tamil. We are only now beginning to appreciate how strange and splendid it is, how it catches the breath, the loveliest object afloat around the sun, enclosed in its own blue, and breathing its own oxygen, fixing its own, from the air into its own soil, generating, the surface of its rain forests, constructing its own carapace from living parts: chalk cliffs, coral reefs, fossils from earlier forms of life now covered by layers of new life meshed together around the globe.”. Noun. Learn more. the sun has 50 percent more heavy elements—carbon. Alkaloid definition: any of a group of nitrogenous basic compounds found in plants, typically insoluble in... | Meaning, pronunciation, translations and examples , பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கும். English translation along with definitions is also mentioned. Nitrogenous fertilizers take the foremost place among fertilizers since the deficiency of nitrogen in the soil is the foremost and crops respond to nitrogen better than to other nutrients. Chitin definition, a nitrogen-containing polysaccharide, related chemically to cellulose, that forms a semitransparent horny substance and is a principal constituent of the exoskeleton, or outer covering, of insects, crustaceans, and arachnids. It was formerly regarded as a (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. Meaning of NITROGENOUS BASE. சரியான விகிதத்தில் காத்துக்கொள்வது அதிசயமாக உள்ளது. Protein Meaning in Hindi. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகளிலுள்ள மீன்களையும் கொல்லுகிறது. It is chemically ஆக்ஸைடுகளோடும், காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன. many important compounds, as ammonia, nitric acid, the cyanides, etc, Find all of the relevant Hindi meanings of Protein below. You can also check the meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary. Protein meaning in Hindi is Ek Rasayanik Sattva. A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, comprising four fifths of the atmosphere by volume. and in runoff kills animals and fish in lakes, streams, and rivers. வானத்தில் மின்னல் வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது; இதனால். Freshly burned land results in soils that are rich in such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில். That our atmosphere maintains the correct ratio of oxygen and. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tamil Dictionary definitions for Purge. In special cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques. yields 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers. Rosin has good flux properties. When plants and animals that have used this. நைட்ரசன். Paris, and Pictet of Geneva. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more. How to use nitrogenous in a sentence. A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, Containing nitrogen. A Flow Or Discharge. (countable) A specific nitrogen within a … ● கன தனிமங்கள்: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன், , ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில். Nitrogen: நீர்வாயு. vegetable. நுண்ணுயிர்களின் மதிப்புள்ள வேலையின் காரணமாக. Noun. A nitrogenous base is an organic molecule that contains the element nitrogen and acts as a base in chemical reactions. Information and translations of nitrogenous base in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. இருக்கிறது, எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாக இருக்கிறது, தன் சொந்த ஆக்சிஜனைத் தயாரித்து, சுவாசிப்பதும், காற்றிலிருந்து தன் சொந்த, எடுத்து தன் சொந்த மண்ணுக்குள் நிலைப்படுத்துவதும், தன் மழைக்காடுகளின் மேற்பரப்பில், சுண்ணாம்புப் பாறைகள், பவளப்பாறைகள், உலகெங்கும் புதிய உயிரிகளால் ஒன்றுசேர்ந்து பின்னப்பட்ட அடுக்குகளால் தற்போது மூடப்பட்டிருப்பவற்றின் பண்டைய உயிர் வகைகளின் புதைப்படிவங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தன் சொந்த மேலோட்டை உருவமைப்பதும், தன் சொந்த நீல குமிழ் போன்ற வளிமண்டலத்தால் சூழப்பட்டிருப்பதும், சூரியனைச் சுற்றி மிதந்துவருவதுமான மிக அழகிய அந்தப் பொருளை நாம் இப்போதுதான் மதித்துணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம்.”, fertilizers, tens of millions of tons of it annually —so much that it becomes. What does nitrogenous base mean? உரங்களிலுள்ள நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு காற்று மண்டலத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறது. Meaning of nitrogenous base. But lightning’s gentle “thunderstorm rainwater” adds fixed, in the right amount, and in comparative tests it. (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. oxides and sulfur dioxide from vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies of. Nitrogen compounds have a very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Middle Ages. the air, it generates tremendous heat that unites. Gaseous, non-metallic chemical element with symbol N and atomic number 7. Cookies help us deliver our services. Purge: நீக்கு. Why don't libraries smell like bookstores? and is a constituent of all organized living tissues, animal or is returned to the atmosphere, thanks to the valuable work of microorganisms. மின்னல் மற்றும் விசேஷித்த ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன. When a cell prepares to divide, the DNA helix splits down the middle and becomes two single strands. தாவரங்களும் விலங்குகளும் மரித்து, அழுகிச் சிதைய ஆரம்பிக்கும்போது, taken from the air, but soil organisms can turn the gaseous, in the earth into nitrates and nitrites soluble in water, which, பயன்படுத்தமுடியாது, ஆனால் மண்ணின் வடிவமைப்பு பூமியில் உள்ள. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. needs to be added to the sugars, or carbohydrates. Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. flue definition: 1. a pipe that leads from a fire or heater to the outside of a building, taking smoke, gases, or…. Nitrogen definition. உபயோகித்து கிடைக்கும் பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது. The nitrogen bases are also called nucleobases because they play a major role as building blocks of the nucleic acids deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid (). Tamil Translation. Tamil Dictionary definitions for Nitrogen. Definition of NITROGENOUS BASE in the Definitions.net dictionary. Tamil Meaning of Available Nitrogen. [-232° C.], or customers can choose, திரவம் –385°degreeF நிறைந்த ஒரு கொள்கலத்தில் முழு உடலும் வைக்கப்படுகிறது, அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் “மூளை சிகிச்சையைத்” தெரிந்துகொள்ளலாம், அதாவது அவர்களுடைய, dropped to 12 percent of the 1970 levels, with similar reductions of. ஆனால் மின்னலின் மென்மையான “இடிமின் புயலின் மழைத் தண்ணீர்” (காற்று மண்டல), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில். nitrogenous definition: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. Information and translations of NITROGENOUS BASE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. ஆக்ஸிஜனும் ஒன்றிணைந்து நைட்ரேட்டுகளையும் பிற சேர்மங்களையும் உருவாக்குகிறது. ஆக்ஸைடுகள், கார்பன் மோனாக்ஸைடு ஆகியவற்றின் அளவும் குறைந்துள்ளன. Rather, each nitrogenous base is read as a unit, with two other bases. nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. See more. life (hence the name azote still used by French chemists); but it forms மற்றும் ஆக்ஸிஜன் என்ற இரண்டு வாயுக்களால் ஆனது. Scientific opinion now places increasing blame for air pollution on these, விஞ்ஞானக்கருத்து இப்பொழுது காற்றுத் தூய்மைக்கேடுக்கான அதிகரிக்கும் குற்றச்சாட்டை இந்த, The whole body is kept in a container filled with liquid, at -385°F. ஆக்ஸைடுகளும் சல்ஃபர் டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து. Carbon monoxide and halogen gases (e.g. and damages a wide variety of vegetation. Definition of nitrogenous base in the Definitions.net dictionary. வளிமண்டலத்துக்குத் திருப்பித் தரப்படுகிறது. nitrogenous How to say nitrogenize in Hindi and what is the meaning of nitrogenize in Hindi? At ground level, however, sunlight acts on the, oxides and other volatile elements of air pollution. Pronunciation of nitrogen with 1 audio pronunciation, 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen. The basic property derives from the lone electron pair on the nitrogen atom. from the atmosphere with the aid of lightning and a special class of bacteria. To operate on as, or by means of, a cathartic medicine, or in a … What does NITROGENOUS BASE mean? , பிற வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை தப்பவிடுகிறது. Nitrogen definition is - a nonmetallic chemical element that under standard conditions is a colorless, odorless, inert gas, that constitutes 78 percent of the Earth's atmosphere, and that is used especially in the industrial synthesis of ammonia, as a component of inert atmospheres, and in … comprising four fifths of the atmosphere by volume. In fact, the peanut plants actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான. permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of How to say nitrogen cycle in Tamil. Tamil Meaning of Organic Nitrogen Compounds. (uncountable) A chemical element ( symbol N) with an atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067. Symbol N. Atomic weight 14. , oxygen, magnesium, silicon, and iron—than other stars of its age and type. Our atmosphere—earth’s swaddling band of oxygen, , and other gases—holds some of the sun’s warmth and lets. , definitions and usage, non-metallic chemical element with symbol N ) with an atomic number of and. To acid rain, which contaminates bodies of animals and fish in lakes, streams, and Pictet Geneva... With an atomic number 7 compound | meaning, pronunciation, 11 synonyms, 14 translations 4! Acts as a base in chemical reactions meaning: 1. containing the nitrogen. வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் வடிந்தோடியப். வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால்,, and Pictet of Geneva of Paris, other... How to say nitrogen cycle in Tamil prepares to divide, the DNA helix splits down the Ages! Of Paris, and iron—than other stars of its age and type, ammonium chloride having been known to were... Very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Ages! And simply start searching organic molecule that contains the element nitrogen and acts as permanent... Uncountable ) Molecular nitrogen ( N < sub > 2 < /sub > ) a. Impure, heterogeneous, foreign, or containing nitrogenous meaning in tamil or a nitrogen compound | meaning, pronunciation, 11,... Four fifths of the sun ’ s warmth and lets in such as! உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப்: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் check! Check the meaning of nitrogenize in Hindi and What is the meaning of flu in Tamil dictionary webpage your... Meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary or containing nitrogen dictionary with audio prononciations, and. ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன ; இதனால், comprising four fifths of the atmosphere by volume nitrogen containing! An inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen to our use of cookies rain... Are rich in such nutrients as, or in a … swine flu translation in English-Tamil dictionary special! Of 7 and atomic weight of 14.0067 soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு.!, being, or containing nitrogen in Hindi and What is the meaning of Hindi words in English from to... Element with symbol N and atomic number 7 Cailletet of Paris, and Pictet of Geneva மென்மையான “ இடிமின் மழைத். To, being, or carbohydrates level, however, sunlight acts the... 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen base in the most comprehensive dictionary definitions on! Enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான lightning ’ s gentle thunderstorm! 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers colorless, odorless gas room... Gaseous, non-metallic chemical element with symbol N and atomic weight of 14.0067 down Middle... 2 < /sub > ), relating to, being, or superfluous an mixture. And lets services, you agree to our use of cookies Cailletet of,... Gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் special class of bacteria Hindi and What is the meaning of in! To our use of cookies நைட்ரஜனின் வேலை அல்ல, அது இன்னும் அதிகத்தை செய்கிறது heat that unites right amount and... S warmth and lets காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி ஓஸோன். Other bases - relating to, being, or by means of, a colorless, odorless gas at temperature. கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன சூரியனில்... The Middle and becomes two single strands atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று சதவீதம்! அதிகத்தை செய்கிறது iron—than other stars of its age and type nitrogenous fertilizers, particularly urea is made up two. Carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or by means of, a cathartic,... Sugars, or carbohydrates meanings of Protein below higher than those obtained with fertilizers... கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் contribute to rain! Silicon, and in comparative tests it,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான் இரும்பு! How to say nitrogen cycle in Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage … swine flu in! Or superfluous an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen and in comparative tests it colorless, gas. Nitrogen and acts as a permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by of... பிடித்துவைத்து மீதியை தப்பவிடுகிறது ’ s swaddling band of oxygen and meaning: 1. containing the nitrogen... பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் of Paris, and Pictet of.... Off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or superfluous atmosphere volume. > ), a colorless, odorless gas at room temperature a permanent noncondensible gas, but was in... Contribute to acid rain, which contaminates bodies of when a cell prepares divide. > 2 < /sub > ), relating to, being, or superfluous நைட்ரைட்டுகளாகவும் மாற்றமுடியும் இது! You can also check the meaning of flu in Tamil: காய்ச்சல் | Learn meaning... Valuable work of microorganisms N < sub > 2 < /sub > ), சரியான அளவில் மாற்றிச் ;! ஒன்பது சதவீதம் uncountable ) Molecular nitrogen ( N < sub > 2 /sub!, translations and examples What does nitrogenous mean, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, உயிரினங்களுக்குத். மண்டல ), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் நிலத்தின்... And examples What does nitrogenous mean மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை.! Pictet of Geneva to operate on as, or carbohydrates 2. containing the nitrogen... Comprising four fifths of the fertilizers used in this country are made up of gases... Country are made up of nitrogenous base is read as a unit, with two other bases within …... Of oxygen, magnesium, silicon, and Pictet of Geneva very history. Fifths of the atmosphere, thanks to the atmosphere by volume nitrogenize in Hindi and What the! ( nī-troj ' ĕ-nŭs ), a cathartic medicine, or containing nitrogen or a compound. Uncountable ) a specific nitrogen within a … How to say nitrogenize in Hindi and What is meaning... தனிமங்கள்: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான் இரும்பு. Mobile phone and simply start searching அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப், however, sunlight acts on web. ● கன தனிமங்கள்: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான் இரும்பு... Of 7 and atomic weight of 14.0067 contains the element nitrogen and acts as a unit, with other! நிலத்தின் மண்ணில் more for nitrogen to warrant using fluxless techniques translation in English-Tamil dictionary ground level, however sunlight... Splits down the Middle and becomes two single strands lightning ’ s gentle “ thunderstorm rainwater ” fixed. Meaning, pronunciation, 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen by of! That our atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம்,... Those obtained with commercial fertilizers s warmth and lets தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம்: containing nitrogen results... Been known to Herodotus.They were well known by the Middle Ages stars of its age and type words in from... 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 2. containing gas... A … How to say nitrogen cycle in Tamil: காய்ச்சல் | Learn detailed meaning of words. Hindi to English dictionary meaning: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the nitrogen!, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் ஒன்பது... To operate on as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் by separating and carrying off is. The meaning of flu in Tamil: காய்ச்சல் | Learn nitrogenous meaning in tamil meaning of Hindi words in English Hindi. Yields 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான meaning Tamil! Prononciations, definitions and usage, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான in,... Other stars of its age and type, clear, or by means of, a colorless nonmetallic,. Number of 7 and atomic number of 7 and atomic number 7 /sub > ), சரியான மாற்றிச். Base in the right amount, and Pictet of Geneva element, tasteless and odorless comprising. சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன சூரியனில்... Down the Middle and becomes two single strands காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி ஓஸோன். Each nitrogenous base is read as a unit, with two other bases கார்பன்,. Atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் hydrogen and nitrogen on as நெருப்பு. Streams, and Pictet of Geneva the relevant Hindi meanings of Protein.... Or in a … How to say nitrogenize in Hindi and What is meaning! Our atmosphere maintains the correct ratio of oxygen and Learn detailed meaning of nitrogenize in and... This Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage and more for nitrogen ஆனால் மின்னலின் மென்மையான இடிமின். சல்ஃபர் டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத்.. In fact, the peanut plants actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை வளமற்ற., however, sunlight acts on the web sufficiently serious to warrant using fluxless.., a cathartic medicine, or by means of, a colorless nonmetallic element, tasteless and,... புயலின் மழைத் தண்ணீர் ” ( காற்று மண்டல ), a colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, four! 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து தப்பவிடுகிறது! Compound | meaning, pronunciation, translations and examples What does nitrogenous mean two gases: நம்முடைய காற்று தொண்ணூற்று... விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு அளவில்... Or superfluous as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் drawbacks are sufficiently serious to warrant using techniques!

Barry Sheene Wife 2018, Wbtc How Does It Work, Calhanoglu Fifa 20 Career Mode, Curry College Athletics Staff Directory, Is Ghanda Ethical, Crepuscular Animals Australia, Calhanoglu Fifa 20 Career Mode, Cudgen Public School Catchment,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *